Как сделать из рисунка рисунок символами

Добавлено: 09.02.2018, 14:44 / Просмотров: 82242

Закрыть ... [X]

Нашел в интернете очень интересный онлайн сервис, который позволяет из символов, знаков, цифр и букв создавать различные картинки (рисунки, изображения).

Это форма изобразительного искусства, которая носит название - ASCII art.

Хочу сделать небольшой обзор своей находки, которая, надеюсь, станет полезным инструментов в вашей работе и творчестве.

Ascii art generator online – сделать картинку из шрифтовых символов

Ascii art generator – онлайн сервис, с помощью которого можно создать прикольные картинки, рисунки  и изображения, нарисованные шрифтовыми символами.

Перейти на сайт вы можете по ссылке ниже:

Ascii art generator

Ascii art generator online

  1. Выберите любое изображение (картинку) на вашем компьютере. Можно использовать 3 формата: jpg, gif и png;
  2. Выберите любой ник (просто впишите набор латинских букв);
  3. Нажмите кнопку «Создать рисунок из символов».

У меня получился такое вот изображение меня любимого:

,,::;..;,.,;, .:;r;;,:..;s,,.,;.sr;: ,;;ss,;;iiiss2r,., ,..,:.,;, 2 r:s2SSsii5is;,:,;,.i: .;SGr2i55iS52 rS252i5S22ii;s:sr:.,i33iii2X5S25555S;: s,5iS5Xs5Srr;;riiS5i555555S5is5iisSissrs:. i:iss;;:r,,.,,.. ...,,,,.......,r.,, ;r,ir,:,,.... i:. .sirr5sr,.... s: S;S:SS;r,,..... .. riiX;SSs;,,..... . risii5sir;,,,..... : sii5SSSsr;:,..... : ssissiii;;,,,.... . SS5iSssr;:,,,,... . :S5S5iir::,.,,,... . ;iSiiir;,,..,,,.,.. . :SSiis:;. ..,,,,.. .. ......,. :sSiSrs; .,,,,::::,,,.,,rrrsssr;:,.. ...,,.. iSs;r:, ..,,,:rss;;sSsX3h55X5iiis:. :;;;r;;,,. ::SSsrr:. .,,:;ssirSs5:,,:,i iiSS5i:. ,2SSS23hSs,.. SSirsi;;, .,,,,.:;;;i .,;;: i,. :5Xss.,. ,SiSiri;,. .,,.. .....,.. ..,::, .:. .rsrSSr;.. .... ..,:;. ,;;:sS3......,... .,,::. .r.,iSX,...,.,.... .,r:,. ;::S55r.,.,,...... ,,,,,,. ,:;;,S5,,,,,,.,,... r;;;ss;. .,::sS::,,,.,,,... ,is5559ir;:., ,:;ii:;,,,,,,,... .;52255Ss:., ;sris:,,,,,,,,... .,::.. .:::,,,,:,,... ........ ,::,,,,,:,... .,,,,,.... .. .,:::,;::,,.. .,::,,,...... . ,,;,,;;;:,,,,....,.,.,s23X5SSSs,::,:,.,... ,,;:,;rrs;,,,,... ,,;rsrsrr;:,,,. . 39,,,;rrr:rr;;,,,.... .. . hiii9,,;;sssir;rr::,,,,... .,.. hSiirs3,:;;rriisris;;;:,::,. s5555SisrX:;rssrrssssSiisiri::,... . . s5;i5XXXX25sr:X;;rrsssrs;r5555S25sSr::,,.:,, . . . ,, irsiSi5XiX3X2Sr;:2;rssissr;rs55522X2XX5;Si,:;,...... .,.,.;S: i5riSSSi5i553335i;,;2Ssssisisssii522X2XX225XXiii:r;,;s.,,,,is:S25 r52sSisiisiS2Ssi5siSXS.rs2SSisiiSisssi22522XXX222X25Xi5SiSsiisSrSXr3s5X iiSii5S55i55siiS:i2rirr;S525Xssi5X55SSiSSiisiSS55X2X2222X2X22XX22235:, 25Xi:9;r2r SS5S22iSisSsirsiSrsSsiirX2i335522X5SSSiiSSiiSS552555XX22XX2222X5,,., GXi9s:sr9S3522X9X; i52SsSrrisr,SSii:ii.,XSsXS5S5552X25SSiisiiSSSSS55555552522522ir,.. S22X:rrsSr9iX225si53 5SX5S9:;;sSs2S5i.;2r:255SiSXS9S555SSiisssssiiiSiS5SSS5si5ii:,... 92252:srrrii:522Srri2X5X. S2S5Xs::,si52;SS; SXX ssiS5irSsiiiSiissrrrrrssssiiissrr:;:,,.. 9522225rrrr;iSrsX2rrSX55iSSii 5S522S;:;,Ss:i;.s5;:;5Xsi55::irrssiissr;;;;r;;rrrsr;:,,,... ;5222252riisrrrr5;9sr52X55SSii2S2 2S2X22i;: 2;rr5;sS, ;siiS55..2 ;;;rssrr;::;;::,,,,,.... ,X2X2X52XsiSirrrr;ris55XiSSXSS2SiiSiir 222222Sr,Sir;5XsrSisiii5SSi .s ,,::;rr;::,,,,,,,,..... 32222XS3X2SiSiirirrsrSS52iisiXrSSrsSiSiSS 55X2X5s;,S5ri2;rrSrsSi55SS, .. .,.,:;;;:,,,,,,,,...... 2522222S352iisiSirisisrS;S529XrSi5s5S r5iSiS X32X22Ss:,2SisisXSSSs555Si r ...,,:,,.......... .225222252X5s55;i52Sir;;SX3r55X2XS2s25X5iS555SS X52225s;:::i:X5SXX5Si3SSSi .. . ...,.... :2252S522XSXX5s, ,,,si..SX522X225X3S3X5XX222225Si 53222Ss:;;::i2X3X55X2252ii : .. 5S25X55222X23S ..sr:55,;X5X5222225553iX52XX2X5523 2X2X2555ir;;:5XX25X2X5555 ., ,5XiiS2SX2222Xs5. r2i,s2;:23X525222S2525222X225i5S2 XX5X22225is:,55X23225X2S2 . ,S5XS5X2ri255225Xr, iXS:;5i.2225X2XS35S255525X255SS5S X22X25X25Ss;:rS222X2XSXSS; , 22222X222;S22X25s55; i2i,,25.SX2X22552S55222X55i2225i5 2235X22225Sr:,;s5XX252225s : XXXXXiSS555;5222X2X25; S2i:,5Sr:22222X2s9:i25X2X5X5X5222 2XX22222225i;::s5X222X22S5 .. ;X2XX25SS5S2ii52XX22255; S2S:,sX5,25SS55SXiS22SSXX22X5252S 2X2XXXX2222Ss;:,S2XX25Si55i , .SX2X2X5S5Si5X;;5XXX22255: S25;,,2225SS55255ShX53522X2X55S32 X2X222222225S;::,S552X25S25 , ,,32X5222SSSS255X5522X2255S,. S25s,,:i225Ssr;5;3sS3s5X2X5XX5253 XXXXX2X222255ir:,,ii25555Ssi ::s. 5X2555X252iS55XXX222222555S,..522S,,:;525iSsr29i22S55323i5XSi22 XX2X522222222ir:,,:SS22is2si :X225ii5s;;rsiS22XXXX2X225555:..i2X2r,,:iX2Si;ih5rXSXS322i23S29i2 X2X22X5X22222Si;,,::;2X25552X :322255i55SSS552XXX2XX222222SSi:..s25X5;,::522s:S;22S55323329552XX5 22X52222XX2225Ss:,,,,,S22S5Ss5 r53XXX22S5X2222XX2X222XX2X2225iSS:..s2X52i:,,s55i:S;355S55292X35X2X2X

Далее вы можете выделить изображение, созданное из букв, цифр и прочих знаков и скопировать его.

Качество картинки будет сильно зависеть от контраста самого изображения. Поэтому перед добавлением в Ascii art generator, можно сделать обработку в каком-нибудь графическом редакторе.

К сожалению, для любителей посидеть в социальных сетях вроде Вконтакте и Одноклассников, сервис не подойдет, так как при публикации рисунки будут терять свой вид, и превращаться из красивого произведения искусства в набор бессмысленных символов.

Скачать программу ASCII art generator

Есть стационарная программа ASCII ART Generator, которую можно установить на свой компьютер. К сожалению, она платная. С trial версией можно ознакомиться тут: http://www.ascii-art-generator.com/download.php

Красивые рисунки из символов

В завершение выложу несколько красивых рисунков, сделанных с использованием этого чудесного онлайн сервиса.

Рисунок символами - цветок

Рисунок цветка с помощью символов:

.s2XXX5; :53XXX3X3XX3X3232 rSXX3;rS3X2iS2; 9X9X39X3333X3X2SSi2X25S2XXXX99339XX3393 ;2X52X9XXX33393X52222222X222X55XXX55iS259333Xi::;;iXX. Si333X9XX3h9X22XXXXX3XXXXXXXX2X2h39X5SS5X3h99333333XX993 X9XXXXX399359XX333999333333393X2SGh992XS999hh333999939hGG3 5XXXX9999hSX9X32393X33h99GGG2255ii9G&h322h9233hhhG9hh99999& XXX35322X392933S2239S9G29GhX93XX255XSh&3259hh2X3hhhhhhGh933: 523S22X39h392X352Gh9hGG925XX3993325i5h&3X3GA&9X399GGGGGh93h i2XiXX333h2335X953G9GG&&3hhh9XG9h95XiAAA3X3HH&h93h&G&GhhG3h& XXS2X52XX3223X3Xis5XGh&&&AhGG&&9h3XX3S&HBh3GHB9G&h99h&G&Ah9X. rXX33S533335S3339&G29X&GG&AHh&G2333339S5&&h3AHB5XGhh9&A&&&Gr; 532X335X333hhiX23hhXX2X29GAh39339993hhSGG&hGAhG953&AA&&&G99 s5XXX3SX3339G5iSi3hh939XXX2X2222hX5SXh&&GGHA5AH2G&AAAAA&2r 92XXX9i52XX3X92X2hGGhh9G99GGGGX25X3hGAG&&HX2MA3GAHAHHHAG&&G 55 XXXX33sS25S2X23G3533&h35225XX52X3G&&G&HB&5AB&G&ABHBBBBHAA&GG ,XXX3G39395X933233X339AAX253&&&AAAAAAAAHBMh5XhAAGAAMHBBBBBHAA&GGh rX333X3335XX999Gh3222X339hhhG&GG&&AAHBBA553G&h&&&HMHMBBBBBHAA&GG X3X3XXX9SXX99hhGG59hG&&H33i3hh&AAHH922X3h&&&AHBBBBMBMBMMBAA&G&& 5XXXXX9iiSS5X9hhGhXX252X2S9&99hhG3XXh&&AAABBBBBBBBMMMBMBAGGh&A :222XX2ssssX9939hGhh3XXXXXAAA3hh3Xh&&A&G&HBBBMMMMMMMMMMB&hhhGS r3X3XXXXX593X39322X&AAHHAAAAAAHA&hhh&BBBMMMMMMBMMHBHGGG9hG SXX333323333hG9h3AH&33339h9h999hG&HMMMMMMMMMHh2&GA&&h9h ; s23XXX25iX3S;ssS53hh9hh9h9G&GhHBBMMM#MMG3X32&HA&G&&9 55X3i :;srsihGG33XX2259hhGGGhGhX339hGhGHHA&&9& : ,s5XXXX33 :r;iss2hG&hX225X22X99333X3X9&G&A&HH&9&A5X52XX3X: .r52XX2333G; .,;sssi5&G2X99293GGh33X223ABB3G&GhG&99hGGGG9 :;ss5iiSSS53339hGG9 :;rs55&GXXX33hG&AAA&G&AHHBBAXXGh33GGhS: :ssiS5isS5X33X339GG& ::;riSGhhi23hG&&&&A&&&HHHHHG&A rrsS525ii2X25X3999h&GA .;isir,.;5&G&&52G9A&&&&AAAA&&A5 ,rsiS5X25S5SSX33399hGG&GG .srsi;,;A&&&92 :XXX9&AA&AA&G9 :;rssS2225SS55XXXX9hhG&&A& .,9hh hHh99&&93 ,;;sss55X3XiS5X222X3hhGG&AB . ,&hs.599 ,:::siiSXXXSS2X2S5X393GG&H5 iXh .;siS52X32255S55S59GGAAS. r3h, ;irS522X3355SSSiSXh5, :5hS si523233h252Sssr ,ShX .Xhh999X5is. .r&3 3hX5SS .;Gh i :2&G9GG&S .;h& , i&G9GG&GGhGGGS .;h& . r sXGHHAHAGh9hGGGh9G39hhS ,:;iis.:G&X52X2h9 : :&&&AAAAAA&hhhhGGhh99999GGG: ,;;riSiS55,,G&9X33h993 i XGG&&&GG&&GGGh9h999999XX9hhGGhG :;rssssiS5333s,hHGhhhhGh3h; 3&hhGGhG&GG&Gh9939hh9XXX933GhHG&&2 .;r;;s2X2255X99h3,3&&99hG&hhhr 9hh99hhhhGG9939993993X2X3Xh9: , ,rrrsX325S53333399:XAA9hhhhGXS 3Gh933393399993999999933332: ,;;r;ri2X5SS233339h95S&A3hG&hh: ,S322X9999h93X933h3X39i :;r;rSissrS529h9939h2s&A. 3 Hi5i;53993hh9333XX233. .;. :h&, hH9 2GhG93X: ,3&S :& XG9 ;X 2G& 5, S9& i s3A ,S: rXA i :;SBX2 :5A : ;:,5&AB9hGhGGG&G ,iS :5G :;;:s3GBH9hhhhhGGG&&9 :233hh2r5A. sr,,;;;sGBHMh9GGGGGhGGG&&AH .iii55sr;:::;,;::s3h&i2ABGGG&GGGhGGGGG&&&AAs .5SSsrr:::,, ::i33 &A&9AGGG&&&GGGGG&&&hAHHAs ;iSi5r;,:,,,sSi5sr: iA&&A&A&HA&G&A&&&A&AAB9; ,55srrs,,,;, .S3Xs: 9HA&AA&&H&AAABAHHBX, ,iisrrs,::, ,,rS:. 3#A&AAAAHAH2. :;sss:r::33 h&Ar. :;r;;;3A: s&B3r :::. SHBG ::;, AMM ,. hMM :HMr &HH XA# s&M. XBX ,AM, G#G 3B# SH# ,AB. &BS 9H& i&M , sGM S

Картинка из значков – сердечко

Изображение сердца с помощью цифр, букв, знаков:

,Ah93939999933993399XGr hGGhhhGhGGGhGG&GGGGG&5 h933333333333333339999999399X 9hhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGGGGGG3 h33XX22222X33333333333333333993999 ;Gh9hhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGGGGGGGGGS r3XX22Sissssi52X33333333333333333399992 h9hhhhhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGGGGGG&&h .X3X2Sir:,..,:;i5XX333333333333333333333h3S 399hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGGGGGG&&G&h 33X2Ss;,. .,ri5X3333333333333333333333399X X999999999hhhhhhhhhhhhhhGhGGGGGGGGGGGGGGGGG&5 39X5ir: .:ri52X333333333333333333333333392 39399999999hhhhhhhhhhhhhhGhGGGGGGGGGGGGGGG&GG&i ,XXX5i;. :ri55XX3333333333333333333333333339r S99999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGGGGGGGG&&G2 X3X2S;, .;sS2XXX3XXXXXXXXX33333333333333333393; i999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGGGGGGGG&&Gh2 i3X2Ss, ,ri52XXXXXXXXXXXXXXXXXX33333333333333333;h339999999999999hhhhhhhhhhhhhhGhGGGGGGGGGGGGGG&&&&&. 33X5ir. ,;i52XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX33333333333333329939999999999999hhhhhhhhhhhhhhGhGGGGGGGGGGGGGG&&&&&5 i33X5s; :ri5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3333333333333333933999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGGGGGGG&&&&&: X3XX5s; ,ri52XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3333333333333933999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGGGGGGG&&&&&S 933X5s;. ,:iS2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX333333333333333999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGGGGG&G&&&h 933X5ir:,;rS2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX333333333333333999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGGGGG&G&&&& h3332Sir;si52XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX33333333333333399399999999999999hhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGGGG&&&&&GG 2333X25iiS52XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX33333333333333399399999999999999hhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGG&&&&&&&&5 s933XX22222XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX333333333333333393999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGG&&&&&&&&s .933333XXXX33333XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX333333333333333393999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGG&&&&&&&&h S9333333333333333XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX333333333333333999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGGG&&&&&&&&&&S 93333333333333333XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX33333333333333333999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGG&&&&&&&&&GG X93333333333333333333XXXXXXXXXXXXX333333333333333333393399999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhGGGG&&&&&&&&GG2 33933333333333333333333333XXX3333333333333333333333393399999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhGGGGG&&&&&&&&&G3 939933333333333333333333333333333333333333333333999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhGGGGG&&&&&&&&&&X 39933333333333333333333333333333333333333333333999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhGGGGGG&&&&&&&&&&h h99333333333333333333333333333333333333333399999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhGGG&&&&&&&&&GG9 G9999999933333333333333333333333333333333399999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhGGG&&&&&&&&&&&A i39993333333333333333333333333333333339999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhGGGGG&&&&&&&G&& ,&999999999999333333333333333399999999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhGGGG&&&&&&&&&&H H39999993333333333999999933333399999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhGGGG&&&&&&&GG& &939999999999999999999999999999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGG&&&&&&&G3 rA93h9999999999999999999999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhGGGGG&&&&&&h&&& 2G39999999999999999999999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGG&&&&&GG&G: 59999999999999999999999999999999999999hhhhhh9hhhhhhhhhhGGGGGG&&&&&G&&h h999999999999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGG&GGGGGG3 X999h999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGGGGGGGhi S3hh9999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGGGGGGG3 59h9hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGGGGGGGh5 s9hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGGGGGGX, ihGhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhGGGGGGGGGGGG9; ihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhGhGGGGGGGGG&: SGhhGhGhhhhhhhhhhhhhGGGhGhGG. :3hhhhhhhhhhhGGGGGGGh2 2GhhGhhhGGhGGh, S&GGGG;

Изображение символами – меч

Изображение меча символами:

, ,r .:; . ,;s . :s; , ,;iS , ,s5 , ,s5 ,. ,rS2 ,. .sS2 :,. :sSX .,. .rS2 ,,. ,ri2. ,,. .ri23 ,,. .rS2X ::. ri53 :,. .ri23 :. :s53: :,. ;i23; :,. ;i5X . ::, ;iSX3 ,.. ;:. ;i53r ,.. .,.. ,sSXh ,,, ::. :s52h ,,. .:, .rSXh ,,, ;:, :sSXh ,,: .ri29r ;::, .S29 :,,. :::,2 ,,, .r25::: ,,, .s5. ::: .,, ;S. :;; ,, .;5 ;:; ,, ;5 ;;; :, ;s ;;; : ., :s ;;; ; ;s :

Рисунки девушки с помощью символов

Красивые девушек с помощью символов:

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhr, ;5hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh5 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 5hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh .:;;;;;r. 3hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. ,::;;; .:i hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh .:;sS9h5SSS522X999X5i. ihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9 :rihh255SS5S3999939X5522hhhhhS. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhX :ssi59552Si5XX3999999X555S55hhhh2 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh3 ,sisiS55X5S2X2XX9999993935i2SiShhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhh9 .sSisiS5XX2S2X25333933392332i5S5sShh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh9. s529sS5222s2X55X3X32232;;S5X2iiiSS3h hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh. ;S9hhsi55Xi5XS22X55X3: :SX95S5Sh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh;,r3hh2iS5225i2S2X5XX2: .;iX955SS hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhsS 3hhiS55XSi2S5S5525S .:r535S2ri hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh2;irhhhs5X2iiSSi5iSiii :s53ii25;. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhr2ir552riSSrsss;rr;i ;22:rS2S55X5r hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhSXr3SSrS5iSSsSrs:,r32i: sr,r:i,:255XXsr hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhSr225isssSi;:::2S. ; . .25i22Si 3hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiS25SirsSiSs,S;Si ;: , :X2s55s: 2hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhSS5SsSi:rSsS;;2Siir i: ;. :s35;iiS :hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh3ssiSsrr5is:;:S:S2SSX5; 5S.S: :sS9;.ssi, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhXiS;5srrs;rs,,::5si25i9X2;. ,. ,,.:ri23 rsr, ,hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhr2:shs53r.,5s.::25SX559935i;,i3XS5ss,riXX2 ,r5 shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhh5:sh5r2r. ir.:S55252X999935ir;sirrr:;iX5Xs.sr5 2hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhh3;99;hsi,X;;.552255X99999933Ss:. :Si2X5isi,S 9hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhh:2hr9ss:,,:i52225X39999933XSX2Ssss35i2;,ir;ir hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhh9;2rSis.SisS5222339399X332 r;rS53SSsSiirii hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh5s9r:i;iS555X3933X2X3X3Ss r:;SiS532.:s: hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhihs,,SSS22X3932392X2XX32:. :s5ssSXsssS hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh99SS:;552533939333X2XX222:. 25rrXXssSS hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh2hS . r:siX3X93X39X2255r,5s, 5rs35SSi2 3hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhX .;52232XXX32X2XSS ;s. 23i52S5ir hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhh3 ,:r55Srs22323XXXi ,,;s5XS55SS hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhh :ssss .i5223XX3i. si5i5552i ihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhh ; ;S.:. ,i2X3233S; ,.sriS32sSs hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhX ,:.; iS3X2325r ,. ; , Ss, ,hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh ., rrX22Xii; ::: ; :r, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh; ;r5525i;. .: ;s 9hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh iS55sr. ;s2 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh ,si5r; .;rS2 3hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhX :rr;,, :.S225 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh .,.,, rs3S 3hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh2 ;siXs hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh : :5 5hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh, 2 : hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhh s3Si hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 3393 9hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 5X9X hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, X59, 9hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 339 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh . X93 Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhi X393 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 3993 ,hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhS 9993 ,hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhr 59999X hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 999993 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhs ;9999993 9hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 99999999 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhX 3999999993 .hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh2 i9999999999 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhX 399999999993 ,hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh5 s999999999999X Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 99999999999999 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. 3999999999999992 5hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh3 .9999999999999993 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh 539999999999999999 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh X9999999999999999993 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh 399999999999999999999 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhh 3999999999999999999999 Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhh 399999999999999999999993 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhh 99999999999999999999999993 r3hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhi r999999999999999999999999999 9993hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh i9999999999999999999999999995 399993hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhh. ;9999999999999999999999999999 99999993hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhh9 r99999999999999999999999999992 59999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhh 99999999999999999999999999999 X9999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhh2 9999999999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhh 99999999999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhh9 X9999999999999999999999999993hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhh: i9999999999999999999999999993hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh 2 999999999999999999999999939hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhh 32 39999999999999999999999X9hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhh 999X i99999999999999999993Siisshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhh 399993 :99999999999999999999srrrr;;shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhi 39999999; 33339X. ,::i9939999999999999Xs:::, .,:;:hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhh2iSSir;2999999999999; . .:rr.: :2999999S;;:, ,,:::hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhh9riir;,. ;3999999995, .:rr,:999s;;:: .:::hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh;iir;:. s239999995: :r ;risr;:: .,::,hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh,sir;:. :s25299993: ;2isr;;, . .,::,hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh.rir;:. .,:sSshhhh999r ,rr;5isr;....... .,::;hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh;rir;:.. .,,;rihhhhhhhii;srs:r :9isr:,,,,.... .,:;ihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhiris;:. .,,:;3hhhhhhh95i:S;hhhhh3sr::,:,,,... .:;:hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhXrir;:. ..,:;hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9s;:::::,,.. .,::hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh9rsr;:,. .,,::hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhs;;::::,.. .,::hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh;sr;:,. .,,::hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhSr;::::,,.. ,:;rhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh;isr:,. .,,:;hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhir;;:::,,. .,:;hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh;isr:,. .,::rhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXrr;;::,,.. .,;;hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhsisr:,.. .,:;ShhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhSr;;:::,.. .:;;hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhiisr;,.. .::;hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhr;;::,,. .:;shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhiisr;,. .:;;hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhrr;::,,. ,;;rhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhiisr;,.. .,:;rhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhr;;:,,. .,:;shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhSSis;:,...,;r3hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhr;;::,.. .,:;5hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhiiiir;,,..:;shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhsr;:,,.. ,,;;hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhiiiis;:,,,:rshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9;::::,.. .,,:;hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh9iiiisr,,,:;r3hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9r;::,,,.......,.,;Xhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh2iiiis;:,,:rihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9r;;:,,,......,,,:rhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhiiiiir:,,:;s3hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXrr;::,,,.,,:::::r3hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhXSSiiir;::;rrhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh2sr;:::,,,,::::;r5hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhh9SSSissr;:;rsshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhsr;::,,,,,:::;sShhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhSSSisrrr;rsis9hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhir;::,,,:,:;rsShhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh9h55Sisrrr;siishhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh2s;;::::::;rsiihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh9X3X5SsrrrsiiS39hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhisr;::::;;rssihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh9999932Si52X9999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhSisr;;:::;;ss5XS5hhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh9999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh3Sisrr;:::;;si233399hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh9999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh3X5isrr;;;;rS5239999hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh99999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh99999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh399999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh999999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhh99999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhh99999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhh99999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhh9999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh999999999999999999999hhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhh9999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999999999999999hhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhh9999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh999999999999999999999hhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhh999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh999999999999999999999hhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhh999999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999999999999hhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh99999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999999999999hhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh99999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999999999999hhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh99999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999999999999hhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh99999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999999999999hhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh99999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999999999999hhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh99999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh999999999999999999hhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh999999999999999999hhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999999999hhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999999999hhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999999999hhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999999999hhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh999999999999999999hhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999999999hhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh999999999999999999hhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999999999hhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999999999hhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh999999999999999999hhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh999hhhh999999999999hhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhh999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9hhhhhh99999999999hhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhh999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9hhhhhhh999999999999hhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhh999999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh999999999999999hhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh99999999999999999h hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9999999999hh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9999999hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHA;:r, hHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHrS5hSi ,:i,5HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH9 Sr:S532Sr :23 9HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH9 ::s.s2h2 5s rXS HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHh 3i5 ,S,,:9r2 S5SiHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH2 X, 5::sr9 ;.:SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. ;:. ,ir:S HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. s :r ,,Xir;5;; iHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHA. SiS,iS r:s,2.3i;.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH sirS&92S. S9&A,,iS;3r.s S:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.irr5&r , s5.;SS:5,; GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHi5 r5X99. ; 5;r2;r r HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHA, ;SX:&i. , s .shi S9GG5 ,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH:s ,5 3S;. . :r2h&h rS2SssHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .: 99i:,r ,ir;23&5X&2i9G.i5AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH522 :2sh9. .2X5 ;ii .;S ::;;.X3HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHh9 ir9,hGAi;;5G5Xi, rrs;,:.9; GG3HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHh. i,,XiXA&GA393. ,;r,: XsS ;.GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH&i .i9i3hGGhA&3 ,,,., sX 3 ;S9HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHA; , S2hhGS29& .:,,,. i5rsr HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXr S :292G&5:2 ,:;:. sr5 ;,2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGA :sSG3339i ,;;. iS. ;X X&HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXA.:r2XS25G3: :sii;.. .si; 9XrHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHA2 2S2r X, ,rGhh3Ss;:: ;X&GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ;,rH: :iGh3: : , s2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ,,2H .ri:; , r:rGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .rrH .:SXr:, s SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH9 .;rH .;iXSX; , rHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHr ;sA ,sS2Gi: GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH :s .;i; ., :.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .r . :rSA& . 5HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH& ,,. ,;i2HHHHHHHH . , . HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHh .;,. ,;iHHHHHHHHHHH& .;irrs .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHA ..:riHHHHHHHHHHHHH . HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH5 .::;;HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH9 ,:,, ,s3HHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX ,;::. :X....,;SXh&HHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3 .5;, S:. .....,,::sXs HHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH . :3:. .sSr: ......,,,:;;;:: &HHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .;3. .r59S;. . ....,,,,::::;:::;: HHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHA :rS ..,rS33S;.. .,,. ........,,,,,::::,:::: HHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHG..,;s3,...,:S2XX;r:. ,;;,.,,..,,...,,,,::;;:::,,,,: SHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. :ssi3,..,,:;riSS5,,,:;;::,;3X2ir;:,,,,,,:::::::,,:,. HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHS..:iXX:,,,HHG ,:;rrs ::::,:::,,,:;rh5r;:::::;;;::::::,: HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH,,,,:5;,:rHHHHH3 .:,,r..;;:::;;;::::;;s9Xs;;::;;:;:::,:: HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3;:;:,r::HHHHHHHHHs.:: :ri :;;;;;:::,::;rsS&5s;::;:::,:::r AHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH,r;r;;;iHHHHHHHHHHHHG ,r: :r ,:;;:;;;:::;;si2A5i;;;;:::::. HHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH:s,s;;;hHHHHHHHHHHHHHHH .,; ,; :::;::;;;;rsi5G95irr;;::: HHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHS:;,iS:rSHHHHHHHHHHHHHHHHH& .;r. , ,::::::;;;rsS2A35irr;;; GHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH2i;;rSrShHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH,.:r;rir :::::;:;rrsS3hX5iss5 HHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.r;ri2i HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ,riS55s,::::;;rrrs5HHX9h AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHr:r;;rH&2hHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH :i52XXX ;;:;;;rrsi5HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHrS;ssisH32HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHs;S23333;rr;;;;ssis3HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHrH:Gi2,s.rHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHsSX3325rrsssrrr;rrr:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHArHSAX&sSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3299X5s5SSSisr;;:rr:;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHsGHiGGSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH39h92Sih.SSssssssrr;.,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH2HXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.9335iS Sisr::;:r;.,:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH s55is3AHhsr;:::;;,i ;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.iiissHHHrs;;:::,;r 2,&HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH; ssr;:HHHAssr;,,..,S&, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHs :ss2;HHH:ss;:, .5HH ,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ;:3Xi,H& ;Sis;, ::3HHH.sHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH;.SSiSSr ;2X.r ;sr2HHHH sHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHhX .S:iS2SS2:HHHHH SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH33iS5SS252XHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH rXXXri2X 5Xr ;XX5 3X3 ,5;X5s ,323i; :2iXX32 s2533X ;r ;55s s5533; :r.:523; r5S33: ;r::5X32 ;2SX2X :;rsXX23 sX53 S; r53533 :X223X3X333X3X233 .X2SX33333333332XX 25i33XX33i533XX3i3. 2252X3:33Sr53X333XX5 SXsiSs233SSXXSi;.,X X2is :X2i;;rr; X r .: ;si:,:;, X ;5X :iX, 2sX . ,. X:X3XX5,. ,s i2X23S irsS rsS :X3r33 ,:s :. riX3X5 S i52 .;,X ;3X32, ,; SXX3X3S SS. .S2i .:: i3iX333 .:r :sXXX: 52SiS333S2X .rXS533333 .,r ,2XXr S322XX23X322S2X33333X2 ; . , : s2: 2X3X3ir353S3333X3332 .S. i S:S 322 :353553XX333X3. ,,;;:2 s53 ; S:Xi 3353si3;XSXXXX333 SX33XX i23 X3sXX3 3223:3S32332X33is i r323i r :52332:Xi333X33X ;XsXS5Xi253333332 S5sSS: 5:X3X335 3i,.,s33X3333X333XX333X33 SX253 X5353X5X33 :3sisss. sXXii333XX S.ii5X33333X3333333333333333; 23333r:S2i3X3XS3X5 ,rssiir;,,i325iSX3XX3 2 3SXX333322333333333333333333X3X32X3X555:;5X3355552.ssiirrsi233Xsi5233X3i .;5S5SX333XX 233333333333333X33333X355sS23X3X3X33s;ssiSrsi23335;i2X333332 r S3X5X335S3 r33333333333333333333Xr,rS2X3X3S;iiiSSS523333555X3333XXX 3r3SX3233XX3 .3X3X3333333333333333s,:;3XX32riiSS55233333XX333333X33 :r32S333X33 33333333333333333335 ir3X2isS52X2X33333XX33333X3X3 3 X5X25X332 33XXX333333333335i35S2i52X3333333333333X3X3X3 ;:3s332332 33X333333333333X5isX3X33333333333333XX35 5 532i3X3 33X3X33333333333333333X333X33X3XX3 :XS235XS i3XXX333X3333333X33X3X33X3X3s r3X333X :rS33X3333333333.sS:33s s r3XX3X3 333 ,.3 , X333333 r32 23X r3X33X3. XX,3X3 , 3X3X33 X3 333 :3323;2 sr XX3; 2X33 ; rr X3X3 53X333r 33333XX 533333X33 XXs rX

Картинка оружия из текстовых знаков

Изображение автомата:

XAA: &MBri9@H#SM XAMXsG@MB9,.:,:riM3 hAAhXH#HBs,: ;.irSSiX9r 5BAHHM@BB95rs:,r S;::;;rssr25 3B#M###GBA932i,s,r::;2:;5sr;;;;rG h ;AMMM##AHHH&A&9hsh5is;;:,:,,,,::;;:5 9GMshSABHM#M&MH@@@#hH2AGG292Srr;;:::,::XirS2 2h5hGB##MMA#&MB#HB@H@@AHBBHA&GGh32irsSSAh29i;::.s 9XrA&M#@###B9A@G9&MABAHBB9BBHA&&&hh3shH5X Hh;;:iii:3 r599i59M@@@MMMs3&GGHHA#MGBAA5Xh&A&GG2hBBH # 99i9X9X3i;3 i3955rS932X#H#3232XGM#B#MM#HHGhAhXA99G;sXX55 M h3Sih39r i553:iS2553s hX2S552222H:AHHMMA3&9Ah99355i 23X3 2 h9Xiiri., H5ir;is55S 5Si3X525S5522XSS&Ai 5h393;hXs;h#Xi X339X3X 3 &9Xi;srsX Siii9355XX999h9XSh3 BXXhhXi929: s99isiS:S 39XhX2G#9 :XSS5i5222iiS9SX225; h2M3X2X22s h92S;5 23.992AH sBhX2X33h3S2X593Xs 3XhX5h2;2S 332S .XHAX #&:XhhAh923X9Xi 9X39;92i;9 9h 93&.#X,3X9X sG. MXSG2X22sG XX5 iG5,;Bh9 ,3S9hXih5&; 3232s 5&,X2hh39h 92h3X;929, X XS,A 5Xh3 3S hXH9XrhX3; 9A2rH39, 9XB33r923r 9&iX33G9 3XH33shX9; A99G Xs 3X993ihX&r ;h3X2X39XX. AX3GG9333X .GMM&9999

Рисунок символами - кот

Ну и в завершении - картинка кота:

99 3X2X3 XX 99939G 3223i .isshh9939G 3X3XX3X3X393X9SX3339hG&G3 .9999XX2X33X9X92XXX33X&&X Sh25252hih935G5X5522X3G9 92Si33hX339Gh#BMHGX25Xh. SX9HABM3XX3XMHHAA5X9&2XX: S3SiGBHBXXX59GX329GhGGHhGs ,3393395XX23X&X333G99999A&; 953hX3XX3&&h9h32X93GA&9hh. h3Gh5299Gh&GGGh933Gh939GX rh93X2h&hGhh&Gh23hXhh9hhr 3X5A5h93333333322Ah2h3h; 5393XXXhG3G&&A&&&AH&AA93GG9G3; 53939h93XX3hh9GGG&&&&&AH&G9&9h9935 ,S33h933h9h939G9&H&&A&AA&AHHA&&Ghhhh2 X2939GGGh9G9h3hh9&HHHHHHHA&&&&GGGGGGG9S 9X39X399hGhGhhG9GG&GAAAHHHHHHAA&&GG&Ghh2 s3XXh3h3Gh9GhGhG9Ghh&AAA&AAAAHA&&&GGhhh9hr Sh3939h99GhG&G&GGhGGGhG&AHHAAAAAAAAHAAA&&2 XXX3hhh9h9&hhG&GGG9hG&&&&GGAHHHHHHHAA&G&&h: :XX39hh9hhhhhGGGAAAh9hGGG&&AA&&&AHH&GGh99h99 9XX99999G9hG9GGG&A&hG9GGh9GGGA&AAAA&GGGGGh9r 2233933hhG&h&&h&&GAAGGGGh9hGG&&AA&AAAA&hh9h9 X3h99339GG&GGGA&hHGH&AGhG9hGGGGG&AA&AAhh9hh: 2Xh39h999399GhAhGAGBAH&hA&&&&AA&&AAHHHHG9h9X 99939h9hGh9hG&h&AGHAAABGhhhhGhhh&&&&hhh9h3X 2399399993G&GhA&&&&&AAAHAAGG&GhG&&&&hh399h, hG999h9hh9h&&hG&A&G&HAAHBGG&GG&&GG&&G3939 293h99hAh3G&GG&GhG&A&GGAAHHAAHAAHHAAAG999 9G99h9h9h99&&hhG9GA&GG&&&A&HAAHA&&hhhhh9: h93G9XXhGGGh3hh9G&&G&&A&AA&H&hhGGGGGhh3i h93h399G&&GG&&&&&&GA&&&&hGHABHG&AHHA&h99 :hhhhhh9GGGGGhhGGGGh&&G&&HAhAA&AA&GGGGhh& 2hhGG&&GGG&GGGGh&G&&GGG&AA&&G&BAGGG&&AA&h. Gh9&h&GG&&GGGG&&GhGhhh&GGGGA&GBA&G&&&Gh99S ShGhG&AAAGGhG&&GGG&&GG&&&G&&&&G&B&&&&&&GG99s rh3&&&&GG&A&&&&AA&G&&GG&AhGGAGhGG&A&Ghhhh&AG3h XAhG&&A&&&&AAHHHHAA&GGGGGG&&&G&hhhGGGhhhhhh&GG5 rhhhGGGGGA&&A&AAA&&&GGhGGG&&&&A&hGG&GhG&G&A&GGh99 ,ihhh9hGGGG&HGAAGGA&GAA&H&&GG&&&&&AA&G&G&AMHG39Ghhhhr ,::i5299X5239h9hhhGGGGAAA&AhGA&9G&G&G&GG&AHAAAHBHA5 S9hGhhhh ,s5XSrsSSs. .,:ri52233X2X23hhX33933999hhhhhhhGGAAAG&hG9G&HAAHHBBBHBBBHHHHBHHAAG AGhGGh9s ;532S5232SS2393X5X339h222X9G9399GG39h&99h99hh99hMAX 5Mh9&9hGAAAHHHAAA&AAAAAHAAA&&&A&: hhhGGh92 ;S5523252hX5X3h3Gh33999G93393&G993&&hhhhG9999GS rGA&AMBBHHBBBBBBHHHHHBHA&&&AG3 9&AA&&GhS 5552XX3339339hGhGG399hhGhhGGhGGh9h&&Gh92: ,s; ;9hGhA&Gh rsi; ;SS9h9999hhGGhhGGG&AAAA&s G9hhh33G ,3993

29.11.201430.11.2014 Юрий Белоусов Сервисы и программы


Источник: http://NeedSite.net/kartinka-simvol/


Поделись с друзьямиРекомендуем посмотреть ещё:Совет 1: Как сделать картинки из символов Как правильно сделать рамку для картины


Как сделать из рисунка рисунок символами Как сделать из рисунка рисунок символами Как сделать из рисунка рисунок символами Как сделать из рисунка рисунок символами Как сделать из рисунка рисунок символами Как сделать из рисунка рисунок символами Как сделать из рисунка рисунок символами

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ


Back to Top